MV-Ride s.r.o.

komplexní služby v PO a BOZPSlužby v oblasti PO pro obce

Technicko organizační a inženýrské služby PO

 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro posuzování územně plánovací dokumentace a zpracování předkolaudačních auditů staveb v oblasti požární ochrany;
 • provádění kontrolní činnosti na úseku požární ochrany a navrhování opatření k odstranění zjištěných závad;
 • zpracování dokumentace, metodických pokynů a směrnic souvisejících s požární ochranou, předpisů o požární ochraně a provádění aktualizace;
 • účast při kontrolách prováděných orgány Státního požárního dozoru;
 • navrhování technických, organizačních a výchovných opatření ke zlepšení stavu požární ochrany;
 • sledování odstraňování závad, zjištěných při kontrolách požární ochrany;
 • poskytování metodického vedení, konzultační činnosti a poradenství na úseku požární ochrany.

Revizní činnost v oblasti PO
 • kontrola hasicích přístrojů;
 • kontrola hydrantových systémů, suchovodů;
 • tlakové zkoušky požárních hadic instalovaných v nástěnných hydrantech;
 • kontrola požárních bezpečnostních zařízení INTUMEX,
 • kontrola protipožárních dveří, ucpávek.

navíc pro obce, které jsou zaměstnavatelem v souladu s §7 zákoníku práce
 • výkon činnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, tj. činnosti vyplývající z funkce „odborně způsobilá osoba“ ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně;
 • provádění periodického školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární ochraně;
 • provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.