MV-Ride s.r.o.

komplexní služby v PO a BOZPSlužby v oblasti BOZP pro obce - jsou zaměstnavatelem v souladu s §7 zákoníku práce

Služby v oblasti BOZP

 • vykonávání činnosti související se zajištěním BOZP ve smyslu ustanovení § 101 - 105 zákoníku práce;
 • zpracování dokumentace, metodických pokynů a směrnic souvisejících s BOZP, předpisů o BOZP na pracovištích a provádění aktualizace;
 • provádění kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhování opatření k odstraňování zjištěných závad, upozorňování objednatele na zjištěné nedostatky;
 • provádění periodického školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o BOZP;
 • účast při vyšetřování příčin úrazů a práce komise pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • navrhování technických, organizačních a výchovných opatření ke zlepšení stavu BOZP;
 • vedení evidence pracovních úrazů;
 • spolupráce při vypracování zpráv pro MPSV a kontrolní orgány státního odborného dozoru;
 • účast při kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru (Inspektorát práce, hygienická stanice apod.);
 • sledování odstraňování závad, zjištěných při kontrolách BOZP;
 • poskytování metodického vedení, konzultační činnost a poradenství na úseku BOZP;
 • upozorňování na provedení a kontrolu provedení pravidelných školení, revizí, kontrol, prohlídek, oprav a údržby technických a bezpečnostních zařízení podle vypracovaného harmonogramu a jeho pravidelnou aktualizaci;
 • HOT-LINE – pro řešení mimořádných událostí (např. řešení vážného pracovního úrazu apod.);
 • odborný a poradenský servis PO a BOZP non-stop.

Revizní činnost v oblasti BOZP
 • kontrola regálů;
 • kontrola žebříků.