MV-Ride s.r.o.

komplexní služby v PO a BOZPSlužby v oblasti PO pro občany a bytová družstva

Technicko organizační a inženýrské služby PO

  • výkon činnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, tj. činnosti vyplývající z funkce „odborně způsobilá osoba“ ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně;
  • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro posuzování územně plánovací dokumentace a zpracování předkolaudačních auditů staveb v oblasti požární ochrany;
  • zpracování dokumentace, metodických pokynů a směrnic souvisejících s požární ochranou, předpisů o požární ochraně a provádění aktualizace;
  • projekty bezpečnostního značení včetně dodávky a instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty, zákazy, příkazy, apod.);
  • poskytování metodického vedení, konzultační činnosti a poradenství na úseku požární ochrany.

Revizní činnost v oblasti PO
  • kontrola hasicích přístrojů;
  • kontrola hydrantových systémů, suchovodů;
  • tlakové zkoušky požárních hadic instalovaných v nástěnných hydrantech;
  • kontrola požárních bezpečnostních zařízení INTUMEX,
  • kontrola protipožárních dveří, ucpávek.

Hasicí přístroj a detektor kouře povinně v každé domácnosti?
Od 1. července 2008 platí vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tím vzniká povinnost pro majitele nově kolaudovaných rodinných domů, bytových domů, objektů pro bydlení a ubytování vybavit objekty hasicím přístrojem (s min. hasicí schopností 34A a 183B) a autonomním detektorem požáru.